Säännöt

Heinola 19.11.2014

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Heinolan Pursiseura ry. Sen kotipaikka on Heinolan kaupunki.

Tarkoitus ja toiminta

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää venetuntemusta ja vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja, edistää vesiurheilua ja kilpailutoimintaa ja veneilyharrastusta jäsentensä keskuudessa myös cruising-tasolla, sekä veneretkeilymahdollisuuksien lisäämistä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 • järjestämällä kursseja ja käytännön harjoituksia
 • suorittamalla tiedotustoimintaa ja vesipelastusvalvontaa
 • järjestämällä kilpailuja
 • suunnittelemalla veneretkeilyreittejä ja ylläpitämällä jäsenilleen venesatamia
 • toimimalla yhteistyössä Päijänteen alueen muiden vastaavien yhdistysten kanssa.
 • laatimalla ja ylläpitämällä toimintakokonaisuutensa turvallisuussunnitelmaa ja toimimalla sen mukaisesti
 • yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten kiinteistöjä ja kalustoa

Jäsenyyttä koskevat määräykset

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voivat päästä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt ja -säätiöt, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy.
Yhdistyksen varsinainen- ja juniorijäsen määrittää jaoksen johon hän kuuluu ja hänet merkitään sen jaoksen jäsenenä yhdistyksen jäsenluetteloon. Jaosta voidaan muuttaa jäsenen ilmoituksen perusteella. Jäsen voi kuulua yhteen tai useampaan jaokseen.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 §

Yhdistyksen jäsenet ovat juniorijäseniä, varsinaisia-, perhe- ja kunniajäseniä. Juniorijäseniä ovat alle viisitoista (15) vuotiaat henkilöt, varsinaisia jäseniä yli viisitoista (15) vuotiaat henkilöt, yhteisöt ja säätiöt ja kunniajäseniä henkilöt, jotka hallituksen esityksestä yhdistyksen syys- tai kevätkokous on kunniajäseniksi kutsunut.

Perheenjäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa osoitteessa asuva samaan ruokakuntaan kuuluva henkilö.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kunniajäsen voidaan kutsua hallituksen esityksestä kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Samanaikaisesti yhdistyksessä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja. Juniorijäsenellä ei ole äänivaltaa, eikä häntä voida valita yhdistyksen hallitukseen.

5 §

Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykselle liittymismaksut ja kultakin toimintavuodelta jäsenmaksut, joiden suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa. Kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista. Kunniapuheenjohtaja on vapautettu kaikista yhdistyksen maksuista.

Yhdistyksen kokous määrää satama-, telakointi-, käyttöoikeus ja muut vastaavanlaiset maksut. Yhdistyksen hallituksella on oikeus päättää maksuihin tehtävistä korotuksista tai täydennyksistä lisäkäyttömaksuja määräämällä. Hallituksella on oikeus vapauttaa yksittäisen kohteen satama-, telakointi-, käyttöoikeus- ja muista vastaavista maksuista, sekä määräämistään korotuksista tai lisäkäyttömaksuista ne jäsenet, jotka ovat yhdistyksen kokouksessa tai hallituksen päätöksellä valittu vastuullisena hoitamaan kyseistä kohdetta.

6 §

Jäsen, joka on laiminlyönyt velvoitteensa yhdistystä kohtaan tai toiminut yhdistyksen  tarkoitusperien ja hyvien tapojen vastaisesti, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

Yhdistyksen toimielimet

7 §

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen hallitus, jota avustavat yhdistyksen jaostot.

Yhdistyksen kokous

8 §

Yhdistyksellä on toimintavuosittain kaksi varsinaista kokousta, syyskokous, joka pidetään marraskuussa ja kevätkokous, joka pidetään huhtikuussa.
Kokouspaikan ja -ajan määrää yhdistyksen hallitus.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai milloin viidennes (1/5) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla, joko ilmoittamalla kokouksesta paikallisessa sanomalehdessä, tai jäsenille toimitettavalla kirjallisella kutsulla, vähintään seitsemän päivää aikaisemmin.

9 §

Yhdistyksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten ollessa tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa se mielipide voittaa johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

10 §

Yhdistyksen syyskokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 2. päätetään yhdistyksen jaostojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
 3. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat
 4. vahvistetaan yhdistyksen toimihenkilöiden palkkiot
 5. jäsenmaksujen vahvistaminen
 6. vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
 7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jaostojen puheenjohtajat
 9. valitaan hallituksen muut jäsenet
 10. päätetään jaostojen kokoonpanosta ja valitaan niiden jäsenet
 11. valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 12. valitaan yhdistyksen edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joihin yhdistys jäsenenä kuuluu
 13. päätetään sääntöjen 8 §:n puitteissa yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta
 14. käsitellään muut hallituksen tai  jäsenten esittämät asiat.
11 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 2. käsitellään yhdistyksen toimintakertomukset
 3. käsitellään yhdistyksen tilinpäätös
 4. käsitellään toiminnantarkastuskertomus
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta
 6. käsitellään muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat

Hallitus

12 §

Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana.
Hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jaostojen puheenjohtajat, sekä vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) muuta jäsentä.
Hallitus valitse keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee myös sihteerin, rahastonhoitajan, sekä tarpeelliseksi katsomiaan toimihenkilöitä.
Hallitus voi myös asettaa toimikuntia.

13 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on läsnä.

14 §

Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa mm.

 1. toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta
 2. edustaa yhdistystä
 3. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat
 4. panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
 5. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta
 6. huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta
 7. huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta
 8. päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja pitää luetteloa jäsenistä
 9. pitää luetteloa yhdistyksen jäsenille kuuluvista katsastetuista veneistä, sekä muistakin veneistä tarpeen mukaan.

Jaostot

15 §

Jaostot toimivat yhdistyksen päämäärien toteuttajina toimialansa puitteissa yhdistyksen hallituksen alaisina.
Jaostoihin valitaan yhdistyksen syyskokouksessa puheenjohtajat, sekä vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) muuta jäsentä.
Jaostot valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

16 §

Jaosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos vähintään puolet jaoston jäsenistä sitä vaatii.
Jaosto on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jaoston jäsenistä on läsnä.

17 §

Jaostojen tehtävänä on huolehtia toimialaansa kuuluvista asioista yhdistyksen hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Tässä tarkoituksessa niiden tulee mm.

 1. valmistaa ehdotus yhdistyksen hallitukselle toimialansa seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi
 2. valmistaa ehdotus yhdistyksen hallitukselle toimialansa seuraavan vuoden talous-arvioksi
 3. valmistaa ehdotus yhdistyksen hallitukselle jaoston seuraavan vuoden kokoonpanoksi
 4. valmistaa ehdotus yhdistyksen hallitukselle toimialansa toimintakertomukseksi
 5. edustaa yhdistystä hallitukselta saamansa valtuutuksen mukaisesti toimialaansa kuuluvassa asiassa
 6. valmistaa hallituksen kokoukselle esityksen toimialaansa kuuluvista asioista
 7. panna täytäntöön yhdistyksen hallituksen jaoston toimialaa koskevat päätökset
 8. suorittaa muutkin yhdistyksen hallituksen niille määräämät, tai asian luonteen vuoksi niille kuuluvat tehtävät.

Toiminta- ja tilivuosi, sekä tilintarkastus

18 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään maaliskuun loppuun mennessä jätettäväksi toiminnantarkastajille.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

19 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai muun hallituksen valitseman yhdistyksen toimihenkilön kanssa.

Yhdistyksen tunnukset ja niiden käyttö

20 §

Yhdistyksen tunnuksia ovat asetuksen mukainen lippu ja yhdistyksen viiri, sekä yhdistyksen merkki.

21 §

Yhdistyksen merkkiä on jokainen jäsen oikeutettu kantamaan. Yhdistyksen viiriä ja lippua on oikeus käyttää jokaisessa katsastetussa ja yhdistyksen veneluetteloon kuuluvassa veneessä.
Katsastus suoritetaan katsastustoimintaa ylläpitävän liiton määrittämien ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

22 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen sääntöjen muuttamista vaaditaan vähintään kolmeneljännestä (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Muutos näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen syys- tai kevätkokouksessa.

23 §

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää. Päätös astuu voimaan, kun molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut vähintään kolmeneljännestä (3/4) kaikista annetuista äänistä.

24 §

Jos yhdistys lakkautetaan, tai päätetään purkaa, älköön kukaan sen silloisista jäsenistä enää erotko ja hallituksen tulee ryhtyä toimiin, jotka yhdistyksen lakkauttamisesta  tai purkamisesta johtuvat ja haettakoon asianomaisessa tuomioistuimessa vuosihaaste yhdistyksen velkojille.
Jos yhdistys purkautuu, tai se lakkautetaan, luovutetaan sen varat vuoden sisällä perustettavalle uudelle samanlaatuiselle yhdistykselle. Ellei tällaista yhdistystä perusteta, luovutetaan yhdistyksen varat jollekin toiselle rekisteröidylle yhdistykselle joko moottoriveneurheilua, purjehdusta tai vesiurheilua edistävään tarkoitukseen yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti.

25 §

Muissa kohdin noudatetaan, mitä laki yhdistyksistä säätää.